About

The Chamber of Commerce Israel Catalunya is an initiative of a group of Catalan businessmen that have a deep knowledge of both countries. The Chamber aims to deepen economic ties and cultural links between Catalonia and Israel, two countries with many similarities: demographic and geo-economics with a rich common cultural past.

Historically, many of the great figures of Jewish thought were born in Catalonia and its existence was made possible by the ability to work and innovation that has always characterized Catalonia.

Catalonia underwent the second industrial revolution in Europe, after Manchester and the surroundings of Barcelona pioneered the installation of steam railway and textile machines in Spain, with the help of visionaries like Eiffel, who built here several structures, especially bridges, in the country.

Catalonia and Israel recovered their language at the same time and by the same method, returning to the ancient texts. This titanic task was achieved by Eliezer Ben Yehuda and Pompeu Fabra.

Both countries have shared an economic past based on high yield agriculture and breeding based on technological innovation, textiles and tourism, and face a technological future based on the belief that technology and trade are today’s wealth and future welfare. This future is built today with the help of a body of engineers, scientists and business school graduates with high quality training.

The Chamber is born to foster these ties of trade and technology transfer, taking into account the idiosyncrasies of both countries, as well as their specificities.

The Chamber is currently chaired by D. Miguel Szpiniak, supported by a team of engineers, lawyers, merchants, and businessmen.

La Cambra de Comerç Catalunya Israel és una delegació de la Cambra de Comerç Hispano-israeli, amb seu a Barcelona

Mr. Miguel Szpiniak

Mr. Miguel Szpiniak

La Cambra de Comerç Catalunya Israel és una iniciativa d’un grup d’empresaris catalans coneixedors d’ambdós països. La Cambra té com a objectiu aprofundir els llaços econòmics i culturals entre Catalunya i Israel, dos països amb moltes similituds, demogràfiques, geoeconòmics, i un passat cultural ric i comú.

Molts dels grans pensadors de la història jueva van néixer a Catalunya i la seva existència va ser possible per la capacitat de treball i d’innovació que ha caracteritzat sempre a Catalunya.

A Catalunya es va donar la II revolució industrial d’Europa, després de Manchester, i els voltants de Barcelona van ser pioners en la instal lació del ferrocarril i les màquines tèxtils a vapor a Espanya, amb la cooperació de visionaris com Eiffel, de qui encara hi ha diverses estructures, sobretot ponts al país.

Catalunya i Israel recuperen la seva llengua al mateix temps i pel mateix mètode, tornant als textos antics, gràcies a Eliezer Ben Yehuda i Pompeu Fabra.

Tots dos països han compartit un període econòmic basat en una agricultura i ramaderia d’alt rendiment, basades en les innovacions tecnològiques, el sector tèxtil, i el turístic, i encaren un futur tecnològic basat en el convenciment que la tecnologia i el comerç són la riquesa d’avui i el benestar del futur, recolzant-se en una massa d’enginyers, científics i llicenciats d’escoles de negocis amb una formació de gran qualitat.

La Cambra té com a objectiu facilitar aquests llaços d’intercanvi tecnològics i comercials, fent de pont comú i diferenciat, tenint en compte la idiosincràsia d’ambdós països, així com els seus fets diferencials.

La Cambra és presidida en l’actualitat per D. Miguel Szpiniak, recolzat per un equip d’enginyers, advocats, comerciants, i empresaris.

La Cámara de Comercio Catalunya Israel es una delegación de la Cámara de Comercio Hispano-israeli, con sede en Barcelona.

Bauhaus Building in Tel Aviv

Bauhaus Building in Tel Aviv

La Cámara de Comercio Cataluña Israel es una iniciativa de un grupo de empresarios catalanes conocedores de ambos países. La Cámara tiene como objetivo profundizar los lazos económicos y culturales entre Cataluña e Israel, dos países con muchas similitudes, demográficos, geoeconómicas, y un pasado cultural rico y común.

Muchos de los grandes pensadores de la historia judía nacieron en Cataluña y su existencia fue posible por la capacidad de trabajo y de innovación que ha caracterizado siempre a Cataluña.

En Cataluña se dio la II revolución industrial de Europa, tras Manchester, y los alrededores de Barcelona fueron pioneros en la instalación del ferrocarril y las maquinas textiles a vapor en España, con la cooperación de visionarios como Eiffel, de quien aun hay varias estructuras, sobre todo puentes en el país.

Cataluña e Israel recuperan su lengua al mismo tiempo y por el mismo método, volviendo a los textos antiguos, gracias a Eliezer Ben Yehuda y Pompeu Fabra.

Ambos países han compartido un periodo económico basado en una agricultura y ganadería de alto rendimiento, basadas en las innovaciones tecnológicas, el sector textil; y el turístico, y encaran un futuro tecnológico basado en el convencimiento de que la tecnología y el comercio son la riqueza de hoy y el bienestar del futuro, apoyándose para ello en una masa de ingenieros, científicos y licenciados de escuelas de negocios con una formación de gran calidad.

La Cámara tiene como objetivo facilitar estos lazos de intercambio tecnológicos y comerciales, haciendo de puente común y diferenciado, teniendo en cuenta la idiosincrasia de ambos países, asi como sus hechos diferenciales.

La Cámara es presidida en la actualidad por D. Miguel Szpiniak, apoyado por un equipo de ingenieros, abogados, comerciantes, y empresarios.